Stanovy oddílu

1. Vznik a zánik členství v oddíle krasobruslení

Vznik s zánik členství v oddíle krasobruslení se řídí platnými stanovami HC Slovan Louny, z.s.

Členové oddílu se schází 2 krát v sezóně na schůzce rodičů a to při prvním a posledním tréninku na ledové ploše. Svolání schůzky rodičů má v gesci vedoucí oddílu. Vedoucí oddílu má právo svolat mimořádnou schůzku rodičů v případě nutné změny zástupců oddílu, zásadních rozhodnutí či změn pravidel.

2. Zástupci oddílu krasobruslení

Vedoucí oddílu – zastupuje oddíl na venek.

Sekretář oddílu – je rovněž zástupcem vedoucího oddílu a stará se o standardní chod oddílu, organizaci tréninků, závodů, investic.

Pokladník oddílu – vede kabinovou pokladnu oddílu Kraso, vede veřejně dostupné účetnictví k této pokladně, spolupracuje s účetním HC Slovanu Louny při správě financí oddílu.

Šéftrenér/ka – má hlavní slovo při nastavení tréninkových pravidel pro všechny skupiny. Organizuje rozmístění na ledové ploše. Zastupuje ostatní trenéry při komunikaci s vedením oddílu.

Výkonný výbor – orgán složený ze zástupců rodičů z každé tréninkové skupiny, vedoucího oddílu, sekretáře, pokladníka a šéftrenéra. Schází se třikrát za sezonu na vyzvání sekretáře. Výkonný výbor potvrzuje hlasováním důležitá rozhodnutí, jako finanční výdaje, organizaci tréninků, apod. Na konci sezony je seznámen s celkovým stavem financí a rozhoduje o jejich využití (každý člen výkonného výboru má jeden hlas, stejně jako vedoucí oddílu, sekretář, pokladník a šéftrenér).

 

Vedoucí oddílu, sekretář, pokladník a šéftrenér jsou voleni všemi členy oddílu (zákonných zástupců) na schůzce rodičů na 4 roky. Zástupci rodičů jednotlivých skupin jsou jmenováni danou skupinou.

 

3. Oddílové příspěvky a poplatky

Oddílové příspěvky a poplatky se řídí platnými stanovami HC Slovan Louny, z.s. Roční oddílový příspěvek byl stanoven ve výši 6 000 Kč/rok. V případě sourozenců v oddíle/klubu se částka 6000 Kč dělí počtem sourozenců. Oddílové příspěvky lze uhradit jednorázově, nejméně však 4x ročně: 31.1., 31.3., 30.9. a 30.11. ve výši 1500 Kč a to výhradně na účet HC Slovan Louny, z.s., č.ú. 1020453319/0800, Variabilní symbol: rodné číslo dítěte, Zpráva pro příjemce: Příjmení dítěte – Kraso.

V případě, že některý s rodičů zajistí finanční sponzorský dar ve výši minimálně 7 000 Kč, nemusí v příslušné sezóně hradit oddílové příspěvky.

V případě zajištění reklamního banneru umístěného na MZSL Louny je minimální cena 9 000 Kč.

V rámci oddílu Kraso si na schůzce rodičů jeho členové schválí oddílový poplatek na sezonu. Oddílový poplatek se hradí v hotovosti k rukám pokladníka oddílu, bude uložen v kabinové pokladně. Peníze v této pokladně spravuje pokladník oddílu a budou využívány na mimořádné výdaje, které nepokrývá oddílový účet HC Slovan Louny. Z kabinové pokladny se smí peníze vybrat pouze proti podpisu pokladníka a sekretáře.

Podrobná pravidla placení nákladů jednotlivými členy oddílu jsou v příloze č. 1 těchto pravidel. Tato pravidla se mohou měnit v každé nové sezóně.

4. Přihlašování do závodů

Nominaci závodníků do jednotlivých závodů hlásí příslušná trenérka dítěte vedoucímu oddílu Kraso emailem s uvedení jména a příjmení dítěte a příslušné kategorie. Vedoucí oddílu přihlašuje jednotlivé nominované děti souhrnně na příslušný závod.

Rodičům je zakázáno jakýmkoli způsoben kontaktovat pořadatele jednotlivých závodů.

Umístění nominovaných závodníků v jednotlivých závodech bude zveřejněno na webových stránkách oddílu krasobruslení.

 

5. Vedení tréninků, docházka a úhrada za trenérky

Vedení jednotlivých tréninkových skupin je výhradně na příslušné trenérce. V případě její nepřítomnosti může za sebe zvolit zástupce pro konkrétní tréninkovou jednotku.

Úhrady za trenérku jsou výhradně na dohodě s příslušnou skupinou. Nepřítomnost na tréninku sdělí zákonný zástupce trenérce příslušné skupiny.

V průběhu tréninku krasobruslení je zakázán vstup na led členům jiných oddílů krasobruslení včetně oddílů HC Slovan Louny, z.s.

 

6. Úklid šatny

O pravidelný úklid šatny se starají rodiče člena oddílu dle rozpisu vyvěšeném v šatně oddílu krasobruslení.

 

7. Oddílové vybavení

Oddílové vybavení (např. mikiny, kabáty, bundy, apod.) jsou majetkem oddílu krasobruslení. Každý člen oddílu krasobruslení je povinen o svěřené oddílové vybavení pečovat. V případě ztráty nebo poškození je nutno uhradit svěřené vybavení v plné výši. Při ukončení členství je povinen toto vybavení vrátit. Na získání oddílového vybavení není nárok, ale bude poskytnuto dle finančních možností oddílu krasobruslení.